عیدی سوم

با توجه به اینکه چگالی بدن انسان کمتر از آب است چرا این فرد در آب در حال فرو رفتن است؟ و تا چه حدی در آب می تواند فرو برود؟ اگر تفاوتی بین غوطه وری و شناوری در آب می دانید ذکر کنید

/ 0 نظر / 19 بازدید